splash
Pozdravljeni
na spletnih straneh Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
04/05/2022

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji v sodelovanju z Psihiatrično bolnišnico Idrija organizira strokovni WEBINAR na temo “Multidisciplinarna obravnava pacienta z bipolarno motnjo. Prijave so možne preko portala Zbornice Zveze ali preko email naslova: aljosa.lapanja@gmail.com ali darko.loncnar@gmail.com Program strokovnega srečanja: 14.4.2022 MULTIDISCIPLINARNA OBRAVNAVA PACIENTA Z BIPOLARNO MOTNJO končni(1) Vabljeni

 

Nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi se stopnjuje

16/02/2016

V Zbornici – Zvezi smo pretreseni nad napadom pacienta na medicinsko sestro. Kolegici želimo čimprejšnje okrevanje. Tako žrtvi kot njenim sodelavcem bomo po hudem dogodku poskušali pomagati.

V Zbornici – Zvezi že dolgo opozarjamo, da se nad medicinskimi sestrami stopnjujeta tako psihično kot fizično nasilje, ki se med seboj prepletata. Medicinske sestre preživijo največ časa v neposrednem stiku s pacienti in njihovimi bližnjimi, zato so znotraj zdravstvenega tima najbolj izpostavljene nasilnim dogodkom. Poklic medicinske sestre se, žal, uvršča v sam vrh poklicev, ki so izpostavljeni nasilju, tudi fizičnemu, takoj za policisti in varnostniki.

Raziskovalna skupina pri Zbornici – Zvezi, ki je v sodelovanju z Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni negi v letih 1999 ter 2010 in 2011 opravila raziskavo o nasilju nad medicinskimi sestrami na delovnih mestih, opozarja, da je nasilja nad medicinskimi sestrami vse več, zlasti psihičnega, ki ga izvajajo pacienti. Na vprašanje, v kolikšni meri se pojavlja psihično nasilje nad medicinskimi sestrami v Sloveniji, je  76,4 % vprašanih potrdilo, da na delovnem mestu redno, pogosto ali občasno zaznava psihično nasilje.  60,1 % udeležencev pa je bilo redno, pogosto ali občasno žrtev psihičnega nasilja.

Raziskava o fizičnem nasilju nad medicinskimi sestrami v Sloveniji je že leta 1999 pokazala, da so medicinske sestre v 29,5 % na delovnem mestu doživele fizično nasilje s strani pacienta, leta 2011 pa 30,5 %, najpogosteje v urgentnih ambulantah in domovih starejših občanov. Skupaj je doživelo fizično nasilje na delovnem mestu leta 2011 14,9 % medicinskih sester od vseh anketiranih. Največ udeleženk v raziskavi je fizično nasilje doživelo v urgentni ambulanti (33, 3%) in v domu starejših občanov (28,7 %), manj pa v posebnem zavodu (16,0 %), v bolnišnici (15,3%), v izobraževalni ustanovi, pri oskrbi pacientov na domu, v zasebnih ustanovah in na drugih delovnih področjih (10,2%). Najmanj nasilja so medicinske sestre po tej raziskavi doživele v zdravstvenem domu (7,3 %). Anketirani med vrstami fizičnega nasilja navajajo udarce, uporabo različnih predmetov, brce, pretep, klofute. Največ anketiranih medicinskih sester (74,8 %) je navedlo kot storilca telesnega nasilja pacienta. V 11, 2 % so bili storilci svojci, v manjšem odstotku drugi. Nekaj anketiranih navaja po več oblik fizičnega nasilja hkrati.

V spreminjajočih se družbenih okoliščinah zdravstvene, socialno varstvene in druge zavode, kjer se odvija zdravstvena oskrba, Zbornica – Zveza poziva, da problematiko nasilja nad zdravstvenimi delavci vzamejo resno, pregledajo dosedanje ukrepe za zaščito zaposlenih in dodatno poskrbijo, da bodo zaposleni na svojih delovnih mestih v zdravstvu varni. S tem istočasno skrbimo tudi za večjo varnost pacientov.

Več na spletni povezavi: http://www.zbornica-zveza.si/sl/o-zbornici-zvezi/organi/delovne-skupine/….

Zbornica – Zveza

Objavljeno pod: Novice

Zbornica – Zveza in NSi: stroka zagovarja vsem dostopno, solidarno javno zdravstvo

09/02/2016

Datum: 3. 2. 2016
Izjava za javnost

Vodstvo Zbornice – Zveze se je odzvalo povabilu stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi) na sestanek v zvezi s predlogom njihovega dokumenta »Ukrepi za prenovo zdravstvenega sistema«. Ugotavljamo, da je dokument »Ukrepi za prenovo zdravstvenega sistema« primeren za diskusijo in nadgradnjo, v delu privatizacije zdravstva, preoblikovanja javnih zdravstvenih zavodov v gospodarske družbe ter ponudbe več zavarovalnic pa stroka zdravstvene in babiške nege in Zbornica – Zveza zagovarjata drugačen pristop – javno zdravstvo.

Po začetni predstavitvi Zbornice – Zveze in njenega delovanja je beseda stekla o obstoječem sistemu zdravstvenega varstva v R Sloveniji, za katerega smo predstavniki Zbornice – Zveze mnenja, da je ta še vedno dober (velik poudarek na preventivi, na primer referenčne ambulante, patronažno varstvo, presejalni programi DORA. ZORA, SVIT,…), in zgled tudi za nekatere druge države v EU. Bili smo si enotni, da denarja v zdravstvu ne bo veliko več, kot ga je sedaj, in zato je in bo tudi v prihodnje ključno, kako je razdeljen. Več težav je na področju čakalnih dob v specialistični ambulantni dejavnosti in pri sprejemih v bolnišnice.

Vodstvo Zbornice -Zveze je NSi predstavilo stališča stroke zdravstvene in babiške nege, zapisana v dokumentu Stališča Zbornice – Zveze o aktualni problematiki na področju zdravstva in predlogih za reševanje krize.

V Zbornici Zvezi zagovarjamo pretežno javno zdravstvo in smo proti privatizaciji javnih zavodov oz. proti predlogu, da bi se javni zavodi spreminjali v gospodarske družbe. Glede predloga, da bi zavarovalnice prosto tržile zdravstvene storitve, predstavniki stroke zdravstvene in babiške nege zastopamo mnenje, da je potrebno skrbeti za čim bolj solidaren in vsem dostopen sistem zdravstvene oskrbe, ki ga z vključitvijo zasebnih zavarovalnic ne vidimo.

V sicer konstruktivnem pogovoru je bila možnost predstavitve tudi drugih tem in izzivov, s katerimi se srečujemo izvajalci zdravstvene in babiške nege ter oskrbe na svojih delovnih mestih: pomanjkanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov tako v bolnišnicah kot v socialno varstvenih zavodih; razlike, ki jo opažamo med javnimi zavodi in zasebnimi, četudi s koncesijo, zlasti v domovih starostnikov. Medicinske sestre ponujamo svoje znanje in pripravljenost nadgraditi zdravstveno oskrbo stanovalcev v socialno varstvenih zavodih v smislu uvedbe sorodnih modelov za vodenje urejenih kroničnih obolenj pri starostnikih, kot so presejalni programi v referenčnih ambulantah.

Darinka Klemenc, predsednica Zbornice – Zveze

Objavljeno pod: Novice

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji

20/08/2015

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze Izvršni odbor Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji s sklepom 2. seje IO Sekcije št. 5/27052015 objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA DOSEŽKE NA OŽJEM STROKOVNEM PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE V PSIHIATRIJI

Priznanja zaposlenim v zdravstveni negi bomo podelili na obeleženju Dneva duševnega zdravja na strokovnem srečanju v ZUDV Dornava.

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji bo v letu 2015 podelila dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju.

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju:

 • pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
 • pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
 • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
 • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
 • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
 • skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne
 • sekcije,
 • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
 • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
 • najmanj 10 – letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
 • članstvo v Zbornici – Zvezi 5 let.

Predlog za dobitnika priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis in podrobno utemeljitev v skladu s kriteriji in razpisnimi pogoji ter lastnoročni podpis predlagatelja.

Prosimo, da predlog za dobitnika priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju 2015 pošljete v zaprti kuverti s priporočeno pošto na naslov:

Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji, NE ODPIRAJ«, do vključno 15.9.2015.

Komisija za priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in ki bodo na sedež Zbornice – Zveze prispeli v predpisanem roku.

Darko Loncnar
Predsednik komisije za priznanja pri Sekciji MS in ZT v psihiatriji

mag. Branko Bregar
Predsednik strokovne sekcije MS in ZT v psihiatriji

Objavljeno pod: Novice

Zbornik “Obvladovanje anksioznosti”

03/06/2015

Zbornik srečanja Obvladovanje anksioznosti (Begunje na Gorenjskem, junij 2015).

Zbornik srečanja Obvladovanje anksioznosti (.PDF)

Objavljeno pod: Novice

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije

20/11/2014

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije ter Kodeks etike za babice Slovenije, objavljena v Uradnem listu RS št. 71/2014 (3. 10. 2014).

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (.PDF)

Kodeks etike za babice Slovenije (.PDF)

Objavljeno pod: Novice

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatrij

05/09/2014

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze Izvršilni odbor Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji s sklepom št. 4KS/04092014 objavlja

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji

Priznanja zaposlenim v zdravstveni negi bomo podelili ob Dnevu duševnega zdravja 10.10.2014 v UKC Maribor Oddelek za psihiatrijo

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji bo v letu 2014 podelila do šest priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju:

 • pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
 • pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
 • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
 • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
 • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
 • skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
 • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
 • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
 • najmanj 10 – letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
 • članstvo v Zbornici – Zvezi.

Predlog za dobitnika priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis in podrobno utemeljitev v skladu s kriteriji in razpisnimi pogoji ter lastnoročni podpis predlagatelja.

Prosimo, da predloge za dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju 2014 pošljete v zaprti kuverti s priporočeno pošto na naslov:

Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji«, do vključno 22.9.2014.

Komisija za priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in ki bodo na sedež Zbornice – Zveze prispeli v razpisanem roku.

Branko Bregar
Predsednik strokovne sekcije MS in ZT v psihiatriji

Objavljeno pod: Novice

Zahvala sponzorjem izobraževanja Podpora pacientu pri obvladovanju duševne motnje

07/05/2014

Sponzorji, ki so omogočili strokovno izobraževanje PODPORA PACIENTU PRI OBVLADOVANJU DUŠEVNE MOTNJE
(Ljubljana, 8. 4. 2014):

ZLATI SPONZOR je bila farmacevtska družba Eli Lilly

SPONZOR pa farmacevtska družba Janssen.

Obema farmacevtskima družbama se v imenu sekcije zahvaljujem, saj smo lahko omogočili izobraževanje kar najširšemu krogu članstva sekcije.

mag. Branko Bregar
predsednik sekcije

Zahvala sponzorjem (.doc)

Objavljeno pod: Novice

Ponudba za sponzorje na strokovnem srečanju “Podpora pacientu pri obvladovanju duševne motnje”

06/02/2014

Ponudba za sponzorje na strokovnem srečanju “Podpora pacientu pri obvladovanju duševne motnje”, ki bo potekalo 8. 4. 2014 v Psihiatrični kliniki Ljubljana. Več o srečanju…

Ponudba za sponzorje na strokovnem srečanju (.pdf)

Objavljeno pod: Novice

Plan strokovnih izobraževanj v letu 2014

12/12/2013

Plan strokovnih izobraževanj Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji v letu 2014

1. Strokovno izobraževanje
Naslov: SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE 2. del
Organizator: Samostojno organizirano strokovno izobraževanje
Datum: 23-24.1.2014
Kraj: Strunjan

2. Strokovno izobraževanje
Naslov: PODPORA PACIENTU PRI OBVLADOVANJU DUŠEVNE MOTNJE
Redno, pravilno in odgovorno sodelovanje pri terapiji
Organizator: Sodelovanje pri organizaciji strokovnega izobraževanja s Psihiatrično kliniko Ljubljana
Datum: 08.04.2014
Kraj: Psihiatrična klinika Ljubljana

3. Strokovno izobraževanje
Naslov: IZZIVI PRI OBRAVNAVI FORENZIČNEGA PACIENTA
Organizator: Sodelovanje pri organizaciji strokovnega izobraževanja z UKC Maribor, Oddelkom za psihiatrijo
Datum: 10.10.2014
Kraj: UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo
mag. Branko Bregar

Objavljeno pod: Novice

Poročilo o delu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji za leto 2013

09/12/2013

Poročilo o delu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji za leto 2013 (Ljubljana, 9. 12. 2013).

Poročilo (.pdf)

Objavljeno pod: Novice