Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ

Organizira strokovno srečanje z naslovom:

KO SE DUŠEVNA MANJRAZVITOST IN
DUŠEVNA MOTNJA PREPLETATA …

Srečanje bo v petek, 17. oktobra 2008, v DVORCU JERUZALEM,
Jeruzalem 8, 2259 Ivanjkovci
PROGRAM:

09.00

Registracija udeležencev

09.30

Pozdravni nagovor – Majda Keček, direktorica Psihiatrične bolnišnice Ormož

10.00 –10.45

Duševna manjrazvitost in duševna motnja
Kristjan Nedog, dr. med., specialist psihiater

10.45 –11.15

Kvaliteta življenja duševno manjrazvite osebe v Psihiatrični bolnišnici Ormož - Milena Novak, dipl. med. sestra, Valči Kosi, dipl. med. sestra

11.15 –11.30

Pravne podlage in dileme pri obravnavi duševno manjrazvitih in duševno prizadetih oseb – Majda Keček, univ. dipl. org. dela

11.30 –12.00

Odmor s kavo in prigrizkom

12.00 - 12.45

Bolezen kot breme in izziv za duševnost – dr. Vesna Radonjič Miholič, specialistka klinične psihologije

12.45 –13.15

Mali Veliki človek – Viktorija Štiglic, dipl. med. sestra

13.15 –14.00

Kosilo

14.00 –14.30

Posebnosti v komunikaciji oseb z avtizmom – Aleksandra Glatz, profesor defektolog - logoped

14.30 –14.50

Zdravstvena nega duševno manjrazvitih oseb v zavodu Lukavci
Metka Močnik,  dipl. med. sestra, spec. psih. ZN

14.50 –15.10

Agresivnost in etične dileme
Ignac Balažic, dipl. zdravstvenik, spec. psih. ZN

15.10 –16.00

Okrogla miza – moderator Majda Keček, univ. dipl. org. dela

16.00

Zaključek s pesmijo in kozarcem zlate jeseni

Organizacijsko – programski odbor: Majda Keček, univ. dipl. org. dela, Vesna Krof, dipl. med. sestra, Romana Nedog, vms

SPLOŠNE INFORMACIJE
Pisne prijave na prijavnici (objavljeni v Utripu ), na kateri naj bo označen način plačila sprejemamo do 10. oktobra 2008. Prijave pošljite na naslov: Majda Keček, Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož, ali po elektronski pošti na naslov: pbo.tajnistvo@siol.net.
Dodatne informacije: Majda Keček, 02 74 15 141.
Kotizacija z DDV za člane je 95 EUR in za nečlane 190 EUR. V kotizacijo so všteti stroški organizacije seminarja in izdaja zbornika predavanj. Kotizacijo nakažite na TRR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS, štev. 02031-0016512314, sklic na št. 00 12007, s pripisom » za sekcijo MS in ZT v psihiatriji ». Študenti in upokojenci člani Zbornice – Zveze so oproščeni plačila kotizacije. Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o vplačani kotizaciji.
Seminar je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk ter vpisa v register strokovnih izobraževanj.

Vljudno vabljeni!