Zbornica zdravstvene in babiške nege
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
organizira v petek 8. junija 2007v Psihiatrični bolnišnici Vojnik
strokovni seminar
 
IDRIJA
 
Program:


8:00-9:00........Registracija udeležencev
9:00-9:30........Pozdravne besede
9:30-10:00......Kakovost in varnost zdravstvene oskrbe
Bernarda Kociper, višja svetovalka, Ministrstvo za zdravje RS
10:00-10:30....Kakovost in varnost v psihiatriji
mag. Groleger Urban, dr. med., Psihiatrična klinika Ljubljana
10:30-11:00....Stališča medicinskih sester do fizične agresije psihiatričnih bolnikov
Urška Poček, DMS, Psihiatrična bolnišnica Vojnik
11:00-11:15....Razprava
11:15-11:45....Odmor
11:45-12:15....Prestižna motnja
Prim. Boben Bardutzky Darja,dr.med.,Psihiatrična bolnišnica Vojnik
12:15-12:40....Zagotavljanje splošne varnosti pri agresivnem sprejemu
Zamrnik Tomaž, ZT, Psihiatrična bolnišnica Vojnik
12:40-13.00....Varno zbiranje in odstranjevanje odpadkov v psihiatrični bolnišnici Vojnik
  Plavčak Simona, SMS-absolventka sanitarnega inženirstva;
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
13:00-13:30....Pomen delovnih uniform v psihiatrični zdravstveni negi
Drev Duška, VMS-univ. dipl. org., Psihiatrična bolnišnica Vojnik
13:30-13:45....Razprava
13:45-14.45....Delo v skupinah
14.45-15:30....Poročanje moderatorjev skupin in zaključek srečanja
SPLOŠNE INFORMACIJE:

Obvezne so predhodne pisne prijave s prijavnico, objavljeno v Utripu, na kateri naj bo označen način plačila. Prijavnice sprejemamo do 1. junija 2007. Prijave v pisni obliki sprejema:
Kroflič Stanka, Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik,
tel. 03 7800-138, e-mail stanka.kroflic@pb-vojnik.si
Kotizacija z DDV je za člane 95 EUR in za nečlane 125 EUR. V kotizacijo so všteti stroški organizacije seminarja in izdaja zbornika predavanj.
Kotizacijo nakažite na TRR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana-ZDMSZTS,
štev. 02031-0016512314, sklic na št. 00 12007, s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v psihiatriji«.
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Potrdila bomo izdali ob zaključku strokovnega seminarja.
Organizacijski odbor: Duška Drev in Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Vesna Čuk, Barbara Možgan
Vabljeni vsi, ki vas zanima kakovost in varnost v psihiatriji ter vloga, izkušnje in dileme
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege.
Predsednica Vesna Čuk